Mitsubishi Diamana BF 80 Tour Players

Which Tour Players Are Using Mitsubishi Diamana BF 80 Shafts?

Currently, there are 2 PGA Tour players playing with a Mitsubishi Diamana BF 80 shaft in their bag.

Player In the Bag On Club Shaft Flex
J.J. Spaun April 2022 Callaway Mavrik Sub Zero 5-wood TX
Erik van Rooyen May 2020 Callaway Mavrik Sub Zero 4-wood TX

 

Related content:

Which PGA Tour pros use Mitsubishi shafts?
Which shafts are the most popular on the PGA Tour?